Miljøpartiet Dei Grøne med den beste språkpolitikken i Noreg

Eg har videostrauma landsmøtet til Miljøpartiet Dei Grøne. Det har vore frykteleg moro.

Spesielt kjekt var det då Grøn ungdom hadde eit skikkeleg bra framlegg til nytt kapittel om språk. Det gjekk gjennom og fekk aller mest ulovleg klapping. Det fanst ikkje ein enkel plass på netet, so då eg vart spurt om kva det innebar på Twitter, fann eg ikkje noko å lenkja til. So eg limer det inn her slik at alle kan sjå kor skitbra språkpolitikk MDG no har (utan tvil best av alle parti):

Mangfold i språket

Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig kulturell verdi som må hegnes om og dyrkes. Å synliggjøre språkmangfoldet i hverdagen, og dra nytte av mulighetene det byr på, er den beste måten å ivareta og videreutvikle dette mangfoldet på.

Samtidig vil det kreve at noen ting gjøres annerledes enn i dag. Den formelle likestillingen mellom nynorsk og bokmål er fremdeles ikke realisert, på samme måte som rettighetene for brukere av nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk står svakt. Ekstraarbeidet ved å skrive eller bruke et annet språk enn majoritetsspråket, er en av de største utfordringene for mindretallsspråkene. Det ekstraarbeidet bør så langt som mulig elimineres, gjennom å håndheve og styrke de lovfestede språklige rettighetene.

Å realisere den språklige likestillingen og synliggjøre språkmangfoldet i hverdagen innebærer ikke nødvendigvis bare økonomiske investeringer. Mye kan oppnås med nye løsninger, smartere anvendelse av utgiftskroner som allerede brukes, og bevisst bruk av det offentliges forbrukermakt – for eksempel ved inngåelse av læremiddelinnkjøp.

Med nynorsk og bokmål som likestilte skriftspråk har vi et godt utgangspunkt for å utvikle tidlig tospråklighet, med alle de kognitive fordeler som internasjonal flerspråksforskning viser at det fører med seg. I dag skusles denne muligheten bort ved at elevene altfor sent introduseres for sidemålet sitt. God allmenn kompetanse i begge skriftspråkene er også en forutsetning for overholdelsen av nynorskbrukernes språklige rettigheter.

Tospråklighetens gleder er ikke minst en mulighet for barn som vokser opp med flere språk enn norsk i hjemmet, det være seg et nasjonalt minoritetsspråk eller et morsmål fra en annen kant av verden. Rammevilkårene for å ha samisk-/kvensk-undervisning på skolen bør styrkes, og morsmålsopplæringen må gjøres fullverdig. Å lære morsmålet skal ikke bare være et støttehjul for å lære norsk, kompetansen i det bestemte språket har en verdi i seg selv, både for eleven og for samfunnet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 1. At ordningen med 3 karakterer i norsk, én for hovedmål, én for sidemål og én for muntlig, videreføres.
 2. At sidemålsopplæringen og kjennskap til sidemålet starter allerede i barneskolen.
 3. At Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa styrkes, blant annet ved tilføring av flere midler og utvidede mandater.
 4. Innføre strengere krav til dokumentasjon av språkkompetanse i lærerutdanningen.
 5. At innvandrere i nynorskkommuner skal få norskopplæring på nynorsk, og sikre den videre utviklingen av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere.
 6. At alle statlige institusjoner på sikt skal følge Målloven. Å tilby faglig påfyll i form av f.eks. nynorskkurs til offentlig ansatte, vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen.
 7. Fase inn flerspråklig skilting (nynorsk, bokmål og eventuelt samisk/kvensk) i det offentlige rom.
 8. Vurdere justering av de språklige kravene for pressens momsfritak for å stimulere riksaviser til å oppheve sine redaksjonelle nynorskforbud.
 9. Gi norsk tegnspråk offisiell status.
 10. Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter. Retten til lærebøker på eget hovedmål må realiseres, og bør gjøres gjeldende også for elever som går på privatskole eller tar et utdanningsprogram med små årskull. Videre bør retten til å få en rimelig andel av undervisningen og det skriftlige materiellet fra skolen på eget hovedmål fastsettes i Opplæringsloven.
 11. Håndheve studenters rett til å få eksamen på selvvalgt mål.
 12. At det forskes mer på hva som kan gjøres for å forebygge språkskiftet fra nynorsk til bokmål blant skoleungdom, og at slike tiltak deretter settes i verk.
 13. Stille klarere krav til universitets- og høgskolesektoren om utvikling av norsk fagterminologi for å hindre domenetap til engelsk.
 14. At så mange barn som mulig skal få tilbud om morsmålsopplæring.

1 thought on “Miljøpartiet Dei Grøne med den beste språkpolitikken i Noreg

 1. Skjalg

  Ein av fleire gode saker i partiet….kanskje det kan vere eit alternativ etter mange år som SV-veljar.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.